Školné pro rok 2022/2023: 900,-/měsíc

Splatnost školného je do 20. dne v aktuálním měsíci

Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou školné NEHRADÍ!

Číslo účtu: 6130221319/0800, VS: přidělené osobní číslo dítěte

Stravné pro školní rok 2022/2023

Splatnost školného je do 20. dne v aktuálním měsíci

Číslo účtu: 6130252369/0800 VS: přidělené osobní číslo dítěte