Školné pro rok 2021/2022: 900,-/měsíc

Splatnost školného je do 20. dne v aktuálním měsíci

Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou školné NEHRADÍ!

Číslo účtu: 6130221319/0800, VS: přidělené osobní číslo dítěte

Stravné pro školní rok 2021/2022

Splatnost školného je do 20. dne v aktuálním měsíci

Číslo účtu: 6130252369/0800 VS: přidělené osobní číslo dítěte

Příspěvek rodičů do kultury (výlety, divadla,…) pro školní rok 2021/2022: 1000,-/pololetí

Splatnost: 

Číslo účtu: 6130277339/0800 VS: přidělené osobní číslo dítěte